STUDENTSKA ANKETA

Izvještaj o studentskoj anketi za zimski semestar akademske 2016/2017. godinu

I Opšte informacije o anketi

U skladu sa Odlukom o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini od 12.07.2010. godine, Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac organizovala je studentsku anketu sa studentima na svim godinama studija.
Anketa je sprovedena u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju studentske ankete u periodu od 15.12.2016. godine do 26.12.2016. godine za zimski semestar akademske 2016/2017. godine.

Ciljevi ankete su:

-uticaj mišljenja studenata na poboljšanje nastavnog procesa u Školi;
-uticaj mišljenja studenata na poboljšanje opštih uslova studiranja (uključujući rad administrativne službe u Školi);
-poboljšanje iskoristivosti prostornih, tehničkih i materijalnih uslova studiranja u Školi (bibliotečki fond, tehničko – tehnološka oprema, prostor i sl.)
-uticaj mišljenja studenata na odgovornost, dostupnost i komunikaciju nastavnika i saradnika u radu sa studentima;
– unaprjeđenje procesa internog osiguranja kvaliteta u Školi.

Anketiranje je vršeno pisanim putem – anketnim listićima. Studenti su obaviješteni o anketi putem Bulk sms sistema, tj. poslata im je sms poruka o održavanju ankete u navedenom periodu.
Osoba zadužena za sprovođenje ankete je Boban Jolović – student četvrte godine.

U anketi se ocjenjuju sljedeći aspekti obrazovne djelatnosti na Školi:
Predmeti koje su studenti slušali u prethodnom semestru;
Prisustvo na predavanjima;
Dostupnost informacija o pitanjima bitnih za studiranje;
Opremljenost Škole sa nastavnim sredstvima;
Upoznatost studenata sa njihovim pravima i obavezama;
Rad studentske službe;
Rad bibliotekara;
Opremljenost biblioteke;
Rad Direktora Škole;
Rad sekretara Škole;
Rad spremačica;
Sajt Škole;
Sistem SMS obavještavanja.
Anketa predstavlja dio sistema za interno osiguranje kvaliteta, a jedan od osnovnih ciljeva jeste unaprjeđenje visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja Škole.

II Opis upitnika

Anketni upitnik konstruisan je u skladu sa međunarodnim i domaćim dokumentima kojima su propisani standardi i smjernice osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju i sastoji se od pitanja koja imaju za cilj ispitivanje mišljenja o bitnim sadržajima studiranja i boravka studenata na Školi.

Anketni upitnik sastoji se od ukupno 14 cjelina. Skala ocjenjivanja sadržala je pet nivoa (od 1 do 5). Za svakog nastavnika, studenti su ocjenjivali organizovanost predavanja/vježbi i konsultacija, pripremljenost za časove, prilagođenost obima materije dužini časa, razumljivost izlaganja i jasnoća u objašnjavanju, stimulisanje studentskog interesovanja za gradivo, komunikacija sa studentima u toku nastave i nakon nastave, prilagođenost predznanju studenata i opštu ocjenu literature koja se koristi (to ulazi u ukupnu ocjenu predmeta). Osim toga, studentima je ostavljeno prazno polje za unos prijedloga, primjedbi i komentara.

III Broj anketiranih studenata

U anketi je učestvovalo 186 studenta.

 1. Predmeti
Naziv predmetaOcjena predmeta
SociologijaProsječan
Principi ekonomijeOdličan
Engleski jezik 1Vrlo dobar
Finansijska matematikaOdličan
Menadžment uslugaVrlo dobar
Personalni menadžmentOdličan
Međunarodno pravoVrlo dobar
Poslovna informatikaOdličan
Teorije konflikataVrlo dobar
PsihologijaVrlo dobar
Zaštita i sigurnost informacijaOdličan
Elektronsko poslovanjeOdličan
Menadžment malih i srednjih preduzećaVrlo dobar
PreduzetništvoOdličan
Izrada i implementacija biznis planaOdličan
Upravljanje kvalitetomVrlo dobar
BankarstvoVrlo dobar
Upravljanje i kontrola troškovaOdličan
Osnove informacionih tehnologijaOdličan
Baze podataka 1Odličan
Operativni sistemi i arhitektura računaraOdličan
Računarske mrežeOdličan
Obezbjeđenje pravnih lica u uslužnim djelatnostimaVrlo dobar
Upravno pravoVrlo dobar
Upravljanje obrazovanjem u društvenim djelatnostimaOdličan
Komunikacije u društvenim djelatnostimaVrlo dobar
Strategijski menadžmentOdličan
  1. Prisustvo na predavanjima

Studenti su prisustvo na predavanjima ocjenili sa ocjenom pet (5 – skoro uvijek).

  1. Dostupnost informacija o pitanjima bitnim za studiranje

Ocjena dostupnosti informacija o pitanjima koja su bitna za studiranje od strane studenata je pet (5 – u potpunosti su dostupne).

  1. Opremljenost Škole sa nastavnim sredstvima

Studenti su opremljenost Škole sa nastavnim sredstvima ocijenili  ocjenom pet (5 – u potpunosti sam zadovoljan – na).

  1. Upoznatost studenata sa njihovim pravima i obavezama

Studenti su svoju upoznatost sa pravima i obavezama ocijenili sa ocjenom pet (5 – u potpunosti sam zadovoljan – na).

 • Rad studentske službe

 

Studenti su rad studentske službe  ocijenili ocjenom pet (5 – u potpunosti sam zadovoljan – na).

 • Rad bibliotekara

 

Studenti su rad bibliotekara ocijenili ocjenom pet (5 – u potpunosti sam zadovoljan – na).

 • Opremljenost biblioteke

 

Studenti su opremljenost biblioteke ocijenili ocjenom četiri (4 – uglavnom sam zadovoljan – na).

 • Rad Direktora Škole

 

Studenti su rad Direktora škole ocijenili ocjenom pet (5 – u potpunosti sam zadovoljan – na).

 • Rad sekretara Škole

 

Studenti su rad sekretara Škole ocijenili ocjenom pet (5 – u potpunosti sam zadovoljan – na).

 • Rad spremačica

 

Studenti su rad spremačica ocijenili ocjenom pet (5 – u potpunosti sam zadovoljan – na).

 • Sajt škole

 

Studenti su sajt Škole ocijenili ocjenom četiri (4 – uglavnom sam zadovoljan – na).

 • Sistem SMS obavještavanja

 

Studenti su sistem SMS obavještavanja ocijenili ocjenom pet (5 – u potpunosti sam zadovoljan-na).

Usluge studentske službe i njenih radnika, biblioteke i bibliotekara, Direktora Škole, sekretara, spremačica i upoznatost studenata sa njihovim pravima i obavezama, te opremljenost Škole ocijenjeni su najvišim ocjenama, što ukazuje na visok nivo profesionalnosti u radu službi i dobre uslove za rad i boravak studenata. Takođe, visokim ocjenama ocijenjeni su Sajt škole i opremljenost biblioteke (4), ali se smatra da se na poboljšanju ovih segmenata treba raditi u narednom periodu kako bi se unaprijedio proces internog kvaliteta u Školi.

U praznom polju za unos prijedloga, primjedbi i komentara studenti su uglavnom pisali pohvale za pojedine nastavnike.

Za sadržaj i sprovođenje ankete odgovorna je Komisija za osiguranje kvaliteta.
U Istočnom Sarajevu – Sokolac, 04. januar 2017. godine.