VUB ALUMNI
Studentsko predstavničko tijelo je organ studentskog djelovanja na planu zaštite i realizacije potreba i prava studenata, zasnovano na demokratskim principima, a u skladu sa Zakonom i Statutom VUB-a.

Konstituisanje Studentskog predstavničkog tijela VUB-a

Studentsko predstavničko tijelo ima šest članova. Članovi SPT-a, po jedan sa svakog studijskog programa, biraju se na zborovima pojedinih studijskih programa. Mandat članova traje godinu dana, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Članovima Studentskog predstavničkog tijela zagarantovana je sloboda mišljenja i izražavanja.
Procedura izbora u Studentsko predstavničko tijelo

Nakon zborova studenata pojedinih studijskih programa održanih dana 01.10.2012. godine verifikuju se mandati studenata u Studentsko predstavničko tijelo za akademsku 2012/2013. godinu i to:

Ime i prezime studenta          Studijski program
Ilija BaševićEkonomija i poslovanje
Vuk JolovićPolitičke nauke
Behir BalićPravo
Vladimir NinkovićPreduzetništvo i finansije
Jelena StanišićJavna uprava i bezbjednost
Milica MilovićPoslovna informatika

Predsjednik studentskog predstavničkog tijela: Vuk Jolović

Sekretar studentskog predstavničkog tijela: Jovana Krajišnik

Na sjednici SPT-a održanoj dana 02.10.2012. godine izabrani su predstavnici studenata u Organe Visoke škole (Upravni odbor i Senat).