Pravilnici

PREUZMI Pravilnik o sistemu osiguranja kvaliteta

PREUZMI Pravilnik o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika VUB-a

PREUZMI Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

PREUZMI Pravilnik o prijemnom ispitu

PREUZMI Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prijemnom ispitu

PREUZMI Pravilnik o razvrstavanju nastavnih predmeta po užim naučnim oblastima

PREUZMI Pravilnik o radu biblioteke

PREUZMI Pravilnik o radu Alumni organizacije

PREUZMI Pravilnik o samovrjednovanju

PREUZMI Pravilnik o završnom radu

PREUZMI Pravilnik o izmjenama pravilnika o završnom radu

PREUZMI Pravilnik o izmjenama Pravilnika o završnom radu

PREUZMI Pravilnik o samovrjednovanju i ocjeni kvaliteta

PREUZMI Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

PREUZMI Pravilnik o studiranju 2023

PREUZMI Pravilnik o ocjenjivanju studenata 2023

PREUZMI Pravilnik o polaganju diferencijalnih/razlike ispita 2023

PREUZMI Pravilnik o sprovođenju studentske ankete

PREUZMI Pravilnik o donošenju, izmjenii evaluaciji studijskih programa

PREUZMI Pravilnik o studentskoj praksi na prvom ciklusu akademskog studija VUB-a

PREUZMI Pravilnik o studentskoj praksi studenata četvorogodišnjeg akademskog studija

PREUZMI Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava

PREUZMI Pravilnik o održavanju nastave u toku pandemije COVID-19