Studentsko predstavničko tijelo /SPT/

Studentsko predstavničko tijelo je organ studentskog djelovanja na planu zaštite i realizacije potreba i prava studenata, zasnovano na demokratskim principima, a u skladu sa Zakonom i Statutom VUB-a.

Konstituisanje Studentskog predstavničkog tijela VUB-a

Studentsko predstavničko tijelo ima šest članova. Članovi SPT-a, po jedan sa svakog studijskog programa, biraju se na zborovima pojedinih studijskih programa. Mandat članova traje godinu dana, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Članovima Studentskog predstavničkog tijela zagarantovana je sloboda mišljenja i izražavanja.

Procedura izbora u Studentsko predstavničko tijelo

Nakon zborova studenata pojedinih studijskih programa verifikuju se mandati studenata u Studentsko predstavničko tijelo i to:

  • Predsjednik studentskog predstavničkog tijela i
  • Sekretar studentskog predstavničkog tijela

Na sjednici SPT-a  biraju se predstavnici studenata u Organe Visoke škole (Upravni odbor i Senat).


JELENA RENOVICA, predsjednik studentskog predstavničkog tijela

STEFAN BABOVIĆ, sekretar studentskog predstavničkog tijela

PREUZMI Odluka o izboru rukovodstva SPT-a za akademsku 2020/2021.godinu