Правилници

Правила студирања на I и II циклусу студија

Измјена Правила студирања на I и II циклусу студија


Правилник о завршном раду на студију првог циклуса

Прилог 1 – Пријава завршног рада

Прилог 2 – Приједлог комисије

Прилог 3 – Оцјена завршног рада

Прилог 4 – Форма и садржај завршног рада


Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму мастер-магистарских радова на Универзитету у Бањој Луци


Правилник о завршном раду на студију другог циклуса

Прилог 2 – Пријава завршног рада

Прилог 3 – Форма и садржај завршног рада

Прилог 4 – Извјештај Комисије за оцјену завршног рада


Правилник о мјерама за повећање видљивости и присутности Универзитета у Бањој Луци и његових организационих јединица на Интернету


Правилник о систему канцеларијског пословања и архивирања на Универзитету у Бањој Луци


Правилник о поступку закључивања уговора са другим високошколским установама

Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку закључивања уговора са другим високошколским установама


Правилник о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе и печата Универзитета

Одлука о измјенама и допунама Правилник о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе и печата Универзитета


Правилник о поступку и условима за додјелу Huawei стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци

Одлука о измјени и допуни Правилника о условима и поступку додјеле Huawei стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци


Правилник о вредновању студентског волонтирања


Правилник о дисциплинксој одговорности студената Универзитета у Бањој Луци


Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима


Правилник о избору органа Универзитета, факултета, Академије умјетности и Института за генетичке ресурсе


Правилник о условима и поступку додјељивања звања и правима професора емеритуса


Правилник о ванредном студију


Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских исправа и за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци

Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских исправа и за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци


Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи

Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи 15.05.2013.

Одлука о измјени и допуни Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи 19.07.2013.


Правилник о начину избора и броју чланова студентског парламента и избору студената у Наставно-научна/умјетничка вијећа факултета/академије и Сенат Високе школе унутрачњих послова

Измјена Правилника о начину избора и броју чланова студентског парламента и избору студената у Наставно-научна/умјетничка вијећа факултета/академије и Сенат Високе школе унутрачњих послова


Правилник о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

Измјена Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци – 27.04.2017.


Правилник о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода и прихода од грантова


Правилник о заштити од пожара


Правилници о додјели стипендија


Правилник о саставу и начину рада комисије за информисање и признавање докумената из области високог образовања


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци


Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци


Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму докторских дисертација на Универзитету у Бањој Луци


Правилник о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци

Одлука о измјени Правилника о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци


Правилник о анкетирању студената и квалитету наставнг процеса


Правилник о кориштењу слободне студијске године


Правилник о промјени статуса и рангирању студената


Правилник о поступку заштите права интелектуалне својине Универзитета у Бањој Луци


Правилник о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци


Правилник о поступку провјере оргиналности завршних радова студената II и III циклусу у Бањој Луци


Правилник о поступку закључивања уговора о академској, пословно-техничкој и стручној сарадњи


Правилник о публиковању научних публикација


Правилник о коришћењу припадајућег дијела властитих прихода Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци

Измјена и допуна Правилника о коришћењу припадајућег дијела властитих прихода Шумарског Факултета Универзитета у Бањој Луци


Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у писаним радовима на Универзитету у Бањој Луци