U skladu sa Dozvolama za rad Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/602-1351/09 od 25.02.2009. godine (trogodišnji studij) i br. 07.023/602-8211/09 od 22.12.2009. godine (četvorogodišnji studij) i Rješenja o upisu u registar visokoškolskih ustanova Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/600-3706/08 od 30.05.2008. godine, Visoka škola za uslužni biznis (VUB) raspisuje

KONKURS

Za upis studenata u akademskoj 2019/20. godini na trogodišnji (180 ECTS) visokoškolski studij za sticanje visoke stručne spreme za studijske programe:

 1. Preduzetništvo i finansije
 2. Javna uprava i bezbjednost
 3. Poslovna informatika i

Za upis studenata u akademskoj 2019/20. godini na četvorogodišnji (240 ECTS) visokoškolski studij za sticanje visoke stručne spreme za studijske programe:

 1. Ekonomija i poslovanje
 2. Političke nauke
 3. Pravo

Studenti koji završe studijski program Preduzetništvo i finansije (trogodišnji studij) zavisno od studijskog smjera koji završe, stiču zvanje:

 • Diplomirani menadžer preduzetničke ekonomije
 • Diplomirani menadžer poslovnih finansija

Studenti koji završe studijski program Javna uprava i bezbjednost (trogodišnji studij) zavisno od studijskog smjera koji završe, stiču zvanje:

 • Diplomirani menadžer javne uprave
 • Diplomirani menadžer bezbjednosti

Studenti koji završe studijski program Poslovna informatika (trogodišnji studij) stiču zvanje:

 • Diplomirani menadžer poslovne informatike

Studenti koji završe studijski program Ekonomija i poslovanje (četvorogodišnji studij) stiču zvanje:

 • Diplomirani ekonomista – smjer preduzetnička ekonomija

Studenti koji završe studijski program Političke nauke (četvorogodišnji studij) stiču zvanje:

 • Diplomirani politikolog – smjer nacionalna bezbjednost

Studenti koji završe studijski program Pravo (četvorogodišnji studij) stiču zvanje:

 • Diplomirani pravnik – smjer upravni poslovi

Studij je organizovan prema zahtjevima Bolonjskog procesa koji je osnov reforme visokog obrazovanja u evropskim zemljama.

Prijave za upis se primaju od 04. septembra do 20. septembra 2019. godine. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja predviđenog broja mjesta.

Uslov za upis je završena četvorogodišnja srednja škola. Dokumenta potrebna za upis su:

 • diploma o završenoj srednjoj školi,
 • svjedočanstvo za sve razrede iz srednje škole,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • prijavni list (koji možete skinuti sa sajta, odštampati i popuniti) i
 • dvije fotografije.

Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit, koji se sastoji od testa opšteg znanja i testa posebnih sklonosti po programu srednje škole.

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema:

 • opštem uspjehu postignutom u srednjoj školi (uspjeh u svim razredima);
 • rezultatu na prijemnom ispitu,

a na osnovu rang-liste koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata.

Kandidat može najviše osvojiti 100 bodova, 50 po osnovu uspjeha u srednjoj školi, a 50 po osnovu rezultata na prijemnom ispitu. Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

Prijemni ispit u prvom upisnom roku biće održan 21. septembra 2019. godine u 11 časova u prostorijama škole. Naknadni termini za prijemni ispit biće oglašeni na sajtu VUB-a.

Dodatne informacije nalaze se na sajtu VUB-a: www.vub.edu.ba

Informacije se mogu dobiti u prostorijama VUB-a i preko tel. 057/401-420, 401-410 i 401-401.

Sva pitanja se mogu postaviti i preko elektronske pošte na: info@vub.edu.ba, a odgovori na vlastiti e-mail.