Nastavni kadar

PROFESORI VISOKE ŠKOLE

Prof. dr Miroslav Milosavljević
E-mail: m.milosavljevic-ns@hotmail.com

Prof. dr Dragan Đuranović
E-mail: gandra.dj@hotmail.com

Prof. dr Đura Paunić
E-mail: djura.paunic@dmi.uns.ac.rs

Prof. dr Radovan Čokorilo
E-mail: radovancokorilo@yahoo.com

Prof. dr Dragan Tešanović
E-mail: tesanovic.dragan@gmail.com

Prof. dr Nenad Marković
E-mail: markovic966nenad@gmail.com

Prof. dr Dragan Vukasović
E-mail: dusan67@eunet.rs

Prof. dr Aco Bobić
E-mail: acobbc@gmail.com

Prof. dr Miodrag Koprivica
E-mail: miodragkoprivica@hotmail.com

Prof. dr Stanko Cvjetićanin
E-mail: tozchemy@eunet.rs

Prof. dr Zoran Milošević
E-mail: zoranaisns29@gmail.com

Prof. dr Biljana Bjelica
E-mail: bjelica.biljana@gmail.com

Prof. dr Marko Milošević
E-mail: milosevicm1@gmail.com

Prof. dr Darko Golić
E-mail: g.darko83@gmail.com

Prof. dr Dražan Erkić
E-mail: drazan.erkic@hotmail.com

Prof. dr Joko Dragojlović
E-mail: joko@vub.edu.ba

Prof. dr Sanja Lončar
E-mail: sanja@vub.edu.ba

Prof. dr Stevan Stankovski
E-mail: stevan@uns.ac.rs 

Prof. dr Ivana Milovanović
E-mail: i.milovanovic08@gmail.com

PREDAVAČI VISOKE ŠKOLE

Mr Ivana Đurić Mojsilović
E-mail: imojsilovic@hotmail.com

Izbori u zvanja na Školi obavljaju se u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Škole. U postupku izbora u više zvanje obavezno se, osim ovih opštih akata, u obzir uzimaju i rezultati ocjenjivanja nastavnika putem studentske ankete. Većina nastavnika koji su zaposleni u Školi imali su prethodno izbor u univerzitetska zvanja, ali je Škola izvršila njihov reizbor u zvanja na visokoj školi.

Na Školi postoje Standardi za izradu, ocjenjivanje i odobravanje udžbenika kojima su regulisani standardi za odabir literature koja se koristi u nastavnom procesu u Školi.