Akademski kalendar

I Akademska 2023/2024. godina počinje 02.10.2023. godine i završava se 30.09.2024. godine, a organizuje se u dva semestra: zimski i ljetni.

II Svaki semestar ima 15 radnih sedmica nastave, odnosno 30 radnih sedmica u godini.

III U toku akademske godine student prati i pohađa nastavne aktivnosti: predavanja, vježbe, grupne i pojedinačne konsultacije, seminari, prezentacije i studentska praksa. Studentska praksa se odvija prema planu za svaki studijski program posebno.

IV Terminski plan izvođenja pojedinih nastavnih aktivnosti utvrđuje se posebnim rasporedom, koji se donosi i objavljuje prije početka svakog semestra.

V Kolokvijalne provjere znanja organizuju se u terminima predviđenim za izvođenje nastavnih aktivnosti, u skladu sa planom nastavnika za svaki nastavni predmet, u pravilu, prva nakon realizacije 50% planiranih aktivnosti u svakom semestru i druga nakon realizacije preostalih 50% planiranih aktivnosti u svakom semestru.

VI Ispitni rokovi se organizuju u terminima:

  • Januarsko – februarski od 22. januara do 20. februara 2024. godine (dva termina);
    • Aprilski od 01. aprila do 20. aprila 2024. godine (jedan termin);
    • Junsko – julski od 17. juna do 19. jula 2024. godine (dva termina);
    • Septembarski od 26. avgusta do 25. septembra 2024. godine (dva termina);
    • Oktobarski od 02. oktobra do 20. oktobra 2024. godine (jedan termin).

U januarsko-februarskom, junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku utvrđuju se dva ispitna termina. Studenti imaju pravo pristupa ispitu u oba utvrđena termina.

U aprilskom i oktobarskom ispitnom roku utvrđuje se jedan ispitni termin.

Ispitni termini utvrđuju se posebnim rasporedom.

VII Na kraju semestra i akademske godine vrši se ovjera istih u indeksu studenta. Ovjera semestra i akademske godine je obavezna.

VIII Izmjene i dopune Akademskog kalendara vrše se po proceduri za njegovo donošenje i potrebno ga je objaviti najmanje 30 dana prije termina koji se mijenjaju.

IX Akademski kalendar objavljuje se najkasnije 30 dana prije početka akademske godine, na internet stranici Škole i oglasnoj ploči.

ZIMSKI SEMESTAR

OVJERA LJETNOG SEMESTRA 2022/2023
02.10. – 30.10.2023. godine.

I Početak nastave: 02.10.2023. godine.

II Prvi kolokvijum: 06. novembra – 25. novembra 2023. godine.

III Drugi kolokvijum: 12. decembra  – 30. decembra 2023. godine.

IV Završetak nastave: 13. januara 2024. godine.

NERADNI DANI U ZIMSKOM SEMESTRU
21.11.2023., 01.01., 02.01., 06.01., 09.01. 2024. godine.

STUDENTSKA ANKETA – STUDENTSKA EVALUACIJA NASTAVNOG PROCESA
Realizacija 15. – 30. decembra, 2023. godine.

LJETNI SEMESTAR

OVJERA ZIMSKOG SEMESTRA 2023/2024
01.03. – 20.03.2024. godine.

I Početak nastave: 04.03.2024. godine.

II Prvi kolokvijum: 03. aprila – 22. aprila 2024. godine.

III Drugi kolokvijum: 15. maja – 03. juna 2024. godine.

IV Završetak nastave: 15. juna 2024. godine.

LJETNA PAUZA

Ljetna pauza počinje 20. jula. 2024. godine, a završava se 19. avgusta. 2024. godine.

NERADNI DANI U LJETNOM SEMESTRU
01.05., 02.05., i 09.05. 2024. godine.

NAUČNI SKUP “BALKAN NA JAHORINI”
Realizacija 23.- 25. septembra, 2024. godine.(Jahorina)

STUDENTSKA ANKETA – STUDENTSKA EVALUACIJA NASTAVNOG PROCESA
Realizacija 15.- 30. aprila, 2024. godine.

DODJELA DIPLOMA

  1. novembra. 2024. godine.