Riječ direktora

Kada smo 2007. godine osnivali Visoku školu za uslužni biznis /VUB/ vodili smo se vizijom da stvaramo društvo znanja kako bismo mladim ljudima pružili znanja i vještine da bi razumjeli i na bolje mijenjali svijet oko sebe.

U centru pažnje VUB-a  nalazi se student, pojedinac. Cjelokupan sistem školovanja i sticanja znanja usmjeren je ka vama, sa željom da razvijete svoje potencijale i postanete korisni i uspješni članovi društva.

VUB posjeduje stručan kadar i veoma kvalitetno nastavno osoblje. Broj radno angažovanih nastavnika i saradnika Škole odgovara potrebama studijskih programa koji se realizuju. Svi nastavnici i saradnici Škole su kvalifikovani i kompetentni da obavljaju nastavni proces u oblasti za koju su izabrani. Nastavnici se intenzivno bave naučnoistraživačkim i stručnim radom u naučnoj oblasti koje su obuhvaćene navedenim studijskim programima.

Škola je prepoznata od strane Agencije za akreditaciju i Agencije za osiguranje kvaliteta RS, kao i od drugih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, regionu i evropskom prostoru visokog obrazovanja, kao kvalitetna visokoškolska ustanova. To omogućava da se uspješno realizuje jedan od osnovnih ciljeva međunarodne saradnje – da omogući svojim završenim (diplomiranim) studentima da nastave usavršavanje na drugom i trećem ciklusu na domaćim i stranim univerzitetima sa kojima je potpisan sporazum o saradnji, kao i na drugim univerzitetima. Škola je priznata od strane drugih visokoškolskih ustanova sa kojima je uključena u međunarodnu i bilateralnu saradnju i od strane drugih visokoškolskih ustanova.

Za nas su ključni ishodi obrazovanja – mladi ljudi spremni za uspješnu budućnost, koji će kvalitetom svoga rada, kreativnošću i uključenošću u svjetske trendove uticati na razvoj našeg društva i privrede. VUB vjeruje u vaš potencijal i kreativnost, a svaka nova ideja nas raduje. Bićemo vam podrška u izazovima koji su pred vama.

DOBRODOŠLI NA VISOKU ŠKOLU ZA USLUŽNI BIZNIS!

Dr Ognjen Bakmaz