Studentska anketa

PREUZMI Anketa diplomiranih studenata (novembar 2020.)

PREUZMI Anketa za privredne subjekte (novembar 2020.)

Izvještaj o studentskoj anketi za ljetni semestar akademske 2019/2020. godine

I Opšte informacije o anketi

U skladu sa Odlukom o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini od 12.07.2010. godine, Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac organizovala je studentsku anketu sa studentima na svim godinama studija.

Anketa je sprovedena u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju studentske ankete u periodu od 01.10.2020. godine do 15.10.2020. godine za ljetni semestar akademske 2019/2020. godine.

Ciljevi ankete su:

-uticaj mišljenja studenata na poboljšanje nastavnog procesa u Školi;
-uticaj mišljenja studenata na poboljšanje opštih uslova studiranja (uključujući rad administrativne službe u Školi);
-poboljšanje iskoristivosti prostornih, tehničkih i materijalnih uslova studiranja u Školi (bibliotečki fond, tehničko-tehnološka oprema, prostor i sl.)
-uticaj mišljenja studenata na odgovornost, dostupnost i komunikaciju nastavnika i saradnika u radu sa studentima;
– unaprjeđenje procesa internog osiguranja kvaliteta u Školi.

Anketiranje je vršeno pisanim putem – anketnim listićima. Studenti su obaviješteni o anketi putem sms sistema, tj. poslata im je sms poruka o održavanju ankete u navedenom periodu.

Osoba zadužena za sprovođenje ankete je Jelena Renovica – student treće godine.

U anketi se ocjenjuju sljedeći aspekti obrazovne djelatnosti na Školi:

1. Rad nastavnika kod kojih ste slušali predmete u prethodnom semestru;
2. Predmeti koje su studenti slušali u prethodnom semestru;
3. Prisustvo na predavanjima;
4. Dostupnost informacija o pitanjima bitnih za studiranje;
5. Opremljenost Škole sa nastavnim sredstvima;
6. Upoznatost studenata sa njihovim pravima i obavezama;
7. Rad studentske službe;
8. Rad bibliotekara;
9. Opremljenost biblioteke;
10. Rad Direktora Škole;
11. Rad sekretara Škole;
12. Rad spremačica;
13. Sajt Škole;
14. Sistem SMS obavještavanja.

Anketa predstavlja dio sistema za interno osiguranje kvaliteta, a jedan od osnovnih ciljeva jeste unapređenje visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja Škole.

II Opis upitnika

Anketni upitnik konstruisan je u skladu sa međunarodnim i domaćim dokumentima kojima su propisani standardi i smjernice osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju i sastoji se od pitanja koja imaju za cilj ispitivanje mišljenja o bitnim sadržajima studiranja i boravka studenata na Školi.

Anketni upitnik sastoji se od ukupno 14 cjelina. Skala ocjenjivanja sadržala je pet nivoa (od 1 do 5). Za svakog nastavnika, studenti su ocjenjivali organizovanost predavanja/vježbi i konsultacija, pripremljenost za časove, prilagođenost obima materije dužini časa, razumljivost izlaganja i jasnoća u objašnjavanju, stimulisanje studentskog interesovanja za gradivo, komunikacija sa studentima u toku nastave i nakon nastave, prilagođenost predznanju studenata, opštu ocjenu literature koja se koristi (to ulazi u ukupnu ocjenu predmeta) i opšta ocjena rada nastavnika. Osim toga, studentima je ostavljeno prazno polje za unos prijedloga, primjedbi i komentara.

III Broj anketiranih studenata

U anketi je učestvovalo 111 studenata.

1. Rad nastavnika
Ime i prezime nastavnika Ocjena rada nastavnika
Miroslav Milosavljević Vrlo dobar
Dragan Vukasović Odličan
Ivana Đ. Mojsilović Vrlo dobar
Sanja Lončar Odličan
Miodrag Koprivica Vrlo dobar
Zoran Milošević Odličan
Stevan Stankovski Odličan
Joko Dragojlović Odličan
Aco Bobić Odličan
Darko Golić Vrlo dobar
Mijodrag Milošević Odličan
Biljana Bjelica Odličan
Đura Paunić Vrlo dobar
Stanko Cvjetićanin Prosječan
Marko Milošević Odličan
Dražan Erkić Odličan
Ivana Milovanović Odličan

2. Predmeti
Naziv predmeta Ocjena predmeta
Poslovno pravo Vrlo dobar
Računovodstvo Odličan
Engleski jezik 2 Vrlo dobar
Poslovna statistika Odličan
Finansijsko poslovanje Odličan
Osiguranje Vrlo dobar
Revizija Odličan
Poslovne komunikacije Odličan
Ekonomika i organizacija preduzeća Odličan
Poslovna etika Odličan
Odnosi sa javnošću Odličan
Veb dizajn Odličan
Tržišno poslovanje Odličan
Finansijska tržišta i institucije Vrlo dobar
Kvantitativne i kvalitativne metode analize podataka Odličan
Poslovna i finansijska analiza Odličan
Krivično pravo Odličan
Bezbjednosni menadžment Odličan
Kriminalistika Odličan
Privatna bezbjednost Odličan
Diplomatski protokol Odličan
Savremeni sistemi bezbjednosti Vrlo dobar
Ekološka bezbjednost Prosječan
Lokalna i regionalna samouprava Vrlo dobar
Sistemi obezbjeđenja i zaštite lica i imovine Odličan
Računarska grafika Vrlo dobar
Programski jezici Odličan
Objektno – orjentisano programiranje Odličan
Baze podataka 2 Odličan

3. Prisustvo na predavanjima
• Studenti su prisustvo na predavanjima ocjenili sa ocjenom pet (5-skoro uvijek).

4. Dostupnost informacija o pitanjima bitnim za studiranje
• Ocjena dostupnosti informacija o pitanjima koja su bitna za studiranje od strane studenata je pet (5-u potpunosti su dostupne).

5. Opremljenost Škole sa nastavnim sredstvima
• Studenti su opremljenost Škole sa nastavnim sredstvima ocijenili ocjenom četiri (4-uglavnom sam zadovoljan-na).

6. Upoznatost studenata sa njihovim pravima i obavezama
• Studenti su svoju upoznatost sa pravima i obavezama ocijenili sa ocjenom četiri (4-uglavnom sam upoznat-ta).

7. Rad studentske službe
• Studenti su rad studentske službe ocijenili ocjenom pet (5-u potpunosti sam zadovoljan-na).

8. Rad bibliotekara
• Studenti su rad bibliotekara ocijenili ocjenom četiri (4-uglavnom sam zadovoljan-na).

9. Opremljenost biblioteke
• Studenti su opremljenost biblioteke ocijenili ocjenom četiri (4-uglavnom sam zadovoljan-na).

10. Rad Direktora Škole
• Studenti su rad Direktora škole ocijenili ocjenom pet (5-u potpunosti sam zadovoljan-na).

11. Rad sekretara Škole
• Studenti su rad sekretara Škole ocijenili ocjenom pet (5-u potpunosti sam zadovoljan-na).

12. Rad spremačica
• Studenti su rad spremačica ocijenili ocjenom pet (5-u potpunosti sam zadovoljan-na).

13. Sajt škole
• Studenti su sajt Škole ocijenili ocjenom četiri (4-uglavnom sam zadovoljan-na).

14. Sistem SMS obavještavanja
• Studenti su sistem SMS obavještavanja ocijenili ocjenom pet (5-u potpunosti sam zadovoljan-na).

Nastavnik ocijenjen najnižom ocjenom je Prof. dr Stanko Cvjetićanin (prosječan), kao i njegov predmet koji je takođe, nisko ocijenjen u odnosu na ostale predmete (prosječan), zbog čega bi sa ovim nastavnikom trebalo obaviti konsultacije u cilju prevazilaženja eventualnih nesuglasica sa studentima, prilagođavanja metoda i tehnika nastave i povećanja efikasnosti rada, kao i odlazak na stručno usavršavanje.

Usluge studentske službe i njenih radnika, Direktora Škole, sekretara, spremačica, ocijenjeni su najvišim ocjenama, što ukazuje na visok nivo profesionalnosti u radu službi i dobre uslove za rad i boravak studenata. Takođe, visokim ocjenama ocijenjeni su Sajt škole, opremljenost biblioteke i bibliotekara, upoznatost studenata sa njihovim pravima i obavezama, te opremljenost škole (4), ali se smatra da se na poboljšanju ovih segmenata treba raditi u narednom periodu kako bi se unaprijedio proces internog kvaliteta u Školi.

U praznom polju za unos prijedloga, primjedbi i komentara studenti su uglavnom pisali pohvale za pojedine nastavnike, koji su ujedno ocijenjeni najvišim ocjenama (5). Za sadržaj i sprovođenje ankete odgovorna je Komisija za osiguranje kvaliteta.

U Istočnom Sarajevu – Sokolac, 21. oktobar 2020. godine.