Studentska anketa

PREUZMI Anketa diplomiranih studenata (novembar 2020.)

Izvještaj o studentskoj anketi za zimski semestar akademske 2019/2020. godine

I Opšte informacije o anketi

U skladu sa Odlukom o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini od 12.07.2010. godine, Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac organizovala je studentsku anketu sa studentima na svim godinama studija. Anketa je sprovedena u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju studentske ankete u periodu od 16.12.2019. godine do 30.12.2019. godine za zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

Ciljevi ankete su:

-uticaj mišljenja studenata na poboljšanje nastavnog procesa u Školi;

-uticaj mišljenja studenata na poboljšanje opštih uslova studiranja (uključujući rad administrativne službe u Školi);

-poboljšanje iskoristivosti prostornih, tehničkih i materijalnih uslova studiranja u Školi (bibliotečki fond, tehničko – tehnološka oprema, prostor i sl.)

-uticaj mišljenja studenata na odgovornost, dostupnost i komunikaciju nastavnika i saradnika u radu sa studentima;

– unaprjeđenje procesa internog osiguranja kvaliteta u Školi.

Anketiranje je vršeno pisanim putem – anketnim listićima. Studenti su obaviješteni o anketi putem Bulk sms sistema, tj. poslata im je sms poruka o održavanju ankete u navedenom periodu.

Osoba zadužena za sprovođenje ankete je Kuljuh Tarik – student treće godine.

U anketi se ocjenjuju sljedeći aspekti obrazovne djelatnosti na Školi:

1. Rad nastavnika kod kojih ste slušali predmete u prethodnom semestru;
2. Predmeti koje su studenti slušali u prethodnom semestru;
3. Prisustvo na predavanjima;
4. Dostupnost informacija o pitanjima bitnih za studiranje;
5. Opremljenost Škole sa nastavnim sredstvima;
6. Upoznatost studenata sa njihovim pravima i obavezama;
7. Rad studentske službe;
8. Rad bibliotekara;
9. Opremljenost biblioteke;
10. Rad Direktora Škole;
11. Rad sekretara Škole;
12. Rad spremačica;
13. Sajt Škole;
14. Sistem SMS obavještavanja.

Anketa predstavlja dio sistema za interno osiguranje kvaliteta, a jedan od osnovnih ciljeva jeste unaprjeđenje visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja Škole.

II Opis upitnika

Anketni upitnik konstruisan je u skladu sa međunarodnim i domaćim dokumentima kojima su propisani standardi i smjernice osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju i sastoji se od pitanja koja imaju za cilj ispitivanje mišljenja o bitnim sadržajima studiranja i boravka studenata na Školi.

Anketni upitnik sastoji se od ukupno 14 cjelina. Skala ocjenjivanja sadržala je pet nivoa (od 1 do 5). Za svakog nastavnika, studenti su ocjenjivali organizovanost predavanja/vježbi i konsultacija, pripremljenost za časove, prilagođenost obima materije dužini časa, razumljivost izlaganja i jasnoća u objašnjavanju, stimulisanje studentskog interesovanja za gradivo, komunikacija sa studentima u toku nastave i nakon nastave, prilagođenost predznanju studenata, opštu ocjenu literature koja se koristi (to ulazi u ukupnu ocjenu predmeta) i opšta ocjena rada nastavnika. Osim toga, studentima je ostavljeno prazno polje za unos prijedloga, primjedbi i komentara.

III Broj anketiranih studenata

U anketi je učestvovalo 137 studenata.

1. Rad nastavnika

Darko Golić Vrlo dobar
Ivana Đ. Mojisilović Odličan
Sanja Lončar Odličan
Miodrag Koprivica Vrlodobar
Dragan Đuranović Odličan
Zoran Milošević Odličan
Aco Bobić Odličan
Željka Bojanić Odličan
Dragan Vukasović Odličan
Stevan Stankovski Odličan
Nenad Marković Vrlodobar
Dragan Tešanović Vrlodobar
Đura Paunić Prosječan
Ivana Milovanović Odličan
Mijodrag Milošević Odličan
Biljana Bjelica Odličan

2. Predmeti

Sociologija Odličan
Principi ekonomije Odličan
Engleski jezik 1 Odličan
Finansijska matematika Odličan
Menadžment usluga Vrlodobar
Personalni menadžment Odličan
Međunarodno pravo Vrlodobar
Poslovna informatika Odličan
Teorije konflikata Odličan
Teorija države i prava Vrlodobar
Psihologija Vrlodobar
Zaštita i sigurnost informacija Odličan
Elektronsko poslovanje Odličan
Menadžment malih i srednjih preduzeća Vrlodobar
Preduzetništvo Vrlodobar
Izrada i implementacija biznis plana Odličan
Upravljanje kvalitetom Vrlodobar
Bankarstvo Vrlodobar
Upravljanje i kontrola troškova Vrlodobar
Osnove informacionih tehnologija Odličan
Baze podataka 1 Odličan
Operativni sistemi i arhitektura računara Prosječan
Računarske mreže Odličan
Obezbjeđenje pravnih lica u uslužnim djelatnostima Vrlodobar
Upravno pravo Odličan
Upravljanje obrazovanjem u društvenim djelatnostima Odličan
Komunikacije u društvenim djelatnostima Odličan
Strategijski menadžment Odličan

3. Prisustvo na predavanjima

• Studenti su prisustvo na predavanjima ocjenili sa ocjenom pet (5-skoro uvijek).

4. Dostupnost informacija o pitanjima bitnim za studiranje

• Ocjena dostupnosti informacija o pitanjima koja su bitna za studiranje od strane studenata je pet (5-u potpunosti su dostupne).

5. Opremljenost Škole sa nastavnim sredstvima

• Studenti su opremljenost Škole sa nastavnim sredstvima ocijenili ocjenom četiri (4-uglavnom sam zadovoljan-na).

6. Upoznatost studenata sa njihovim pravima i obavezama

• Studenti su svoju upoznatost sa pravima i obavezama ocijenili sa ocjenom pet (5-u potpunosti sam zadovoljan-na).

7. Rad studentske službe

• Studenti su rad studentske službe ocijenili ocjenom pet (5-u potpunosti sam zadovoljan-na).

8. Rad bibliotekara

• Studenti su rad bibliotekara ocijenili ocjenom pet (5-u potpunosti sam zadovoljan-na).

9. Opremljenost biblioteke

• Studenti su opremljenost biblioteke ocijenili ocjenom četiri (4-uglavnom sam zadovoljan-na).

10. Rad Direktora Škole

• Studenti su rad Direktora škole ocijenili ocjenom pet (5-u potpunosti sam zadovoljan-na).

11. Rad sekretara Škole

• Studenti su rad sekretara Škole ocijenili ocjenom pet (5-u potpunosti sam zadovoljan-na).

12. Rad spremačica

• Studenti su rad spremačica ocijenili ocjenom pet (5-u potpunosti sam zadovoljan-na).

13. Sajt škole

• Studenti su sajt Škole ocijenili ocjenom četiri (4-uglavnom sam zadovoljan-na).

14. Sistem SMS obavještavanja

• Studenti su sistem SMS obavještavanja ocijenili ocjenom pet (5-u potpunosti sam zadovoljan-na).

Usluge studentske službe i njenih radnika, biblioteke i bibliotekara, Direktora Škole, sekretara, spremačica i upoznatost studenata sa njihovim pravima i obavezama, ocijenjeni su najvišim ocjenama, što ukazuje na visok nivo profesionalnosti u radu službi i dobre uslove za rad i boravak studenata. Takođe, visokim ocjenama ocijenjeni su Sajt škole, opremljenost biblioteke i opremljenost Škole (4), ali se smatra da se na poboljšanju ovih segmenata treba raditi u narednom periodu kako bi se unaprijedio proces internog kvaliteta u Školi.

U praznom polju za unos prijedloga, primjedbi i komentara studenti su uglavnom pisali pohvale za pojedine nastavnike, koji su ujedno ocijenjeni najvišim ocjenama (5).

Za sadržaj i sprovođenje ankete odgovorna je Komisija za osiguranje kvaliteta.