Misija i vizija

Visoka škola za uslužni biznis (VUB) permanentno prati savremene naučne tokove i dostignuća, i prenosi znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe jer je naš cilj da mladima obezbjedimo kvalitetno studiranje u sopstvenoj zemlji, bez potrebe odlaska u inostranstvo.

MISIJA

Misija VUB-a je obrazovanje stručnjaka izraženog preduzetničkog duha spremnih za samostalnu primjenu stečenih znanja i kompetencija. Studenti i akademsko osoblje glavna su snaga Škole jer ljudi jesu i biće najvažniji potencijal svakog društva. Kao centar visokostručnog i primijenjenog naučnog rada Škola svoj nastavni proces bazira na savremenim spoznajama u disciplinarnim područjima koja su kompatibilna studijskim programima te podržava transfer znanja kao osnovnu pretpostavku povezivanja sa zajednicom.

Dijelovi Republike Srpske već su u različitom stepenu i sa različitim rezultatima ušli u proces društveno-ekonomske tranzicije koju, prije svega, obilježava privatizacija nekadašnjeg društvenog–državnog vlasništva i stvaranje uslova za tržišno funkcionisanje i poslovanje, te dalji razvoj novonastalih privatizovanih preduzeća u svim oblastima i granama privrede, pa i u oblasti uslužnog biznisa. Treba naglasiti da se tranziciono-privatizacijski procesi na ovim prostorima odvijaju u znatno drugačijim i otežanim uslovima nego što je to slučaj u drugim tranzicijskim zemljama.

Nekoliko bitnih ograničenja brže tranzicije u Republici Srpskoj i BiH kao cjeline su: nedostaci u makroupravljanju (ne podstiče se, još uvijek, preduzetnički i inovativni ambijent, nedovoljno je određena i neefikasna makroekonomska politika koja, između ostalog, ne podstiče potencijalno dobre sektore, a toleriše ili ne uspijeva da ograniči neformalni sektor i ilegalni uvoz roba ili nelojalnu konkurenciju na tržištu itd., sporo se donose potrebni propisi ili se oni nepotpuno i nedosljedno sprovode i slično); nedostatak menadžersko preduzetničkih i adekvatno osposobljenih kadrova, tako da se ne koriste ili se nedovoljno koriste kako postojeće proizvodne mogućnosti, tako i ne iznalaze nove mogućnosti za koje postoje realni potencijali. Ovaj poslednji problem postaje sve izraženiji sa razvojem privatizacije preduzeća, iako se u tom smislu čine određene sporadične, ali nedovoljno organizovane i sistemski uređene aktivnosti. Naime, nedostatak sistemski i svrsishodno obrazovanih menadžerskih kadrova ne može se nadoknaditi pojedinačnim promocijama sposobnih i afirmisanih privatnih preduzetnika, jer, prije svega, takve promocije nemaju šireg odjeka u javnosti, a s druge strane tzv. top menadžeri su malobrojni kadar i u razvijenim privredama.

Ekonomiji kao što je privreda BiH, potrebni su brojni i dovoljno stručno osposobljeni i obrazovani menadžeri koji bi preuzeli postojeća menadžerska mjesta i unaprijedili djelatnost i razvoj kako u postojećim preduzećima, tako i u onim preduzećima u privatnom vlasništvu koja će tek nastajati. Vlasnička prava i upravljačko-menadžerske funkcije već su odavno razdvojene u razvijenim ekonomijama. Naravno, takva situacija u privredi BiH tek bi trebala da nastaje sa daljim procesom tranzicije i privatizacije. To znači da je potrebno prevazići stanje u kojem se novonastali privatno preduzetnički sloj prihvata i obavljanja upravljačko-menadžerskih funkcija i aktivnosti iako, veoma često, za to nema, osim dobre volje i želje da uspije u poslovanju, neophodnih opštih i stručnih kvalifikacija i znanja koja se jedino mogu steći i sticati u okvirima specijalizovanih edukativnih institucija, kao što su visokoškolske ustanove.

U takvoj situaciji masovno se uvećava rizik i neizvjesnost poslovanja i dovodi nepotrebno u opasnost od propadanja brojna novoosnovana preduzeća uz unošenje dodatne nestabilnosti u privredi. Osim toga, u praksi se često iz navedenih razloga ne mogu jasnije izdiferencirati dobra poslovna praksa od one loše koju treba javno obilježiti i isticati u svrhu stvaranja normalnih i uobičajenih poslovnih odnosa.

Današnje poslovne sisteme karakteriše brz razvoj nauke, tehnike, tehnologije i novih metoda upravljanja. Zato je današnje upravljanje poslovnim sistemima postalo složeno i ostvaruje se na principu novih metoda i tehnika koje se zasnivaju na modernoj koncepciji menadžmenta.

Upravljanje današnjim poslovanjem u sve turbulentinijm uslovima privređivanja, iz tih razloga, bazira se na razvojnoj, modernoj koncepciji menadžmenta. Ovo tim pre što su nagla pojava novih proizvoda i usluga, savremeno tržište i izbirljiv kupac, uslovili moderan sistem upravljanja koji je podržan računarstvom i tehnikom.

Iz tih razloga Škola treba da obrazuje kadar koji će biti sposoban da odgovori izazovima nacionalnog i internacionalnog okruženja u domenu upravljanja i efikasnog poslovanja poslovnih sistema. Na osnovu tih pretpostavki budući menadžeri, preduzetnici i poslovni ljudi imaće šansu i mogućnost kreativnog izražavanja na strateškom i operativnom nivou. To, pre svega, omogućava dobro odabrani nastavni plan i program koje će studenti realizovati u toku studija.

Nastavni planovi koncipirani su tako da obezbjeđuju neophodan fond znanja koji doprinosi brzom i efikasnom donošenju odluka, kako bi poslovni sistemi uspješno poslovali u tekućem i budućem vremenu. Pri tome, treba istaći da su koncept i struktura nastavnih sadržaja kreirani u skladu sa istima na visokoškolskim ustanovama razvijenih zemalja svijeta i njihove privrede. U skladu sa tim odabirom ispoštovane su njihove procedure i standardi. Prema tome, nastavni planovi, oblici rada (predavanja i vježbe) i proporcije opšteg obrazovanja, opštestručnih i užestručnih disciplina, podešeni su tako da omogućavaju formiranje kvalitetnih visokoobrazovanih kadrova.

Rad Škole, u našim uslovima privređivanja, obezbijediće brzo i efikasno osposobljavanje visokostručnih profesionalaca, koji će, svojim znanjima i vještinama, efikasno upravljati uslužnim procesima raznih sistema. Nastavni plan studija i sistem ocjenjivanja studenata, zasnovani na postulatima Bolonjske deklaracije. Pragmatična orijentacija većeg broja stručnih predmeta predviđena nastavnim planom ima za cilj da poveže teorijska saznanja i privredne probleme, kako bi se na toj osnovi iznašla najbolja, očekivana rešenja. Prožimanje teorije kroz praktičnu obuku omogućiće uvođenje studenata u svijet realnosti, što će se snažno odraziti na samouvjerenost diplomaca.

VIZIJA

Vizija VUB-a jeste ostvarivanje saradnje sa uspješnim kompanijama u BiH, u regionu i šire. Vizija Škole je, takođe, da obezbijedi prepoznatljivost svojih diplomaca na tržištu rada kroz njihovu kreativnost, opštu kulturu i stručnost. Iz tih razloga ovaj koncept obrazovanja podržava koncept permanentnog obrazovanja i misaonog treninga. Na tom putu studenti će steći povećanu motivisanost za rad i učenje; spoznaju da se radom uz dobru volju i upornost mogu savladati sve prepreke i da kriterijumi znanja i sposobnosti moraju biti dominantni u procesu alokacije ljudskih resursa u svakom sistemu.

Škola je dinamično i preduzetnički orijentisana visokoškolska ustanova koja predstavlja regionalni centar visokostručnog i primijenjenog naučnog rada i koja provodi kvalitetno i efikasno obrazovanje zasnovano na konceptu cjeloživotnog učenja, odgovornosti za znanje kao javno dobro, mobilnosti i razvoju ljudskih potencijala kao najveće vrijednosti društva.

Znanje je jedini ljudski proizvod koji nije sklon opadajućim. Ovdje se stiče znanje. Strah od neuspjeha često smanjuje odlučnost u preduzimanju pravih koraka ka uspijehu. Budite odlučni, preduzmite prve korake, a ostalo ćemo zajedno…