Zbog novonastale situacije vezane za pojavu i širenje korona virusa (COVID-19), te zabrane održavanja nastave na svim visokoškolskim ustanovama od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo broj: 19.02/616-7/20 od 10.03.2020. godine, predsjednik Senata Visoke škole za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac, na sjednici održanoj dana 17.03.2020. godine donosi odluku o organizovanju nastavnog procesa elektronskim putem u periodu od 17.03.2020. do 30.03.2020. godine, na sljedeći način:

– Svi profesori dužni su dostaviti materijale u elektronskoj formi za svaki od svojih predmeta Šefu studentske službe, koji će, zajedno sa IT sektorom, iste postaviti na stranicu Škole u rubriku Studeniti, kako bi studenti mogli pristupiti i preuzeti navedene materijale;

– Profesori će održavati kontakte sa studentima putem email-a, vibera, sms-a, skype-a ili neke druge za to pogodne platforme, u terminima nastave definisanim na početku semestra. Oko načina komunikacije i izabrane platforme profesori će obavijestiti Šefa studentske službe;

– Profesori su dužni evidentirati svoja predavanja elektronskim putem, te na kraju mjeseca dostaviti izvještaj Direktoru škole.

Molimo sve studente da se jave predmetnim profesorima putem email-a kako bi se dogovorili o načinu komunikacije i održavanja nastavnog procesa elektronskim putem. Svi materijali koje profesori budu dostavili službama možete da preuzmete na stranici Škole pod rubrikom Studenti, u odjeljku Prezentacije.

Kontakte svakog od profesora, te njihove email-ove možete pronaći na stranici Škole u rubrici Nastavni kadar.

Odluka Senata je donešena prema Instrukciji Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske broj 19.02/616-7-1/20 od 16.3.2020. godine, omogućiti praćenje nastave putem elektronskih sredstava komunikacije u periodu trajanja Naredbe broj: 19.02/616-7/20 od 10.3.2020. godine.

Senat Visoke škole poziva akademsko osoblje i studente da se ponašaju krajnje odgovorno i profesionalno u skladu sa novonastalom situacijom i da svoje obaveze izvršavaju korektno i na vrijeme.