Bobić Aco
Prof. dr

Profesor visoke škole

Nastavničko zvanje

acobbc@gmail.com

E-mail

20.09.1966.godine, Batković (BiH)

Datum i mjesto rođenja

OBRAZOVANJE

 • Doktor nauka bezbednosti i zaštite, Univerzitet Sinergija, Fakultet bezbednosti, Banja Luka, 2010.
 • Magistratura, Univerzitet Privredna akademija, FAM, 2003.

NAUČNI RADOVI

 • Posledice akta lišenja slobode, Udruženje pravnika Srbije, Kopaonička škola prirodnog prava, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Temetski broj “Pravo i sloboda“, vol 56, broj 10, Tom II, Beograd, 2007 godine, str 85-96.
 • Program postupanja (tretman) osuđenih lica, Udruženje pravnika Srbije, Kopaonička škola prirodnog prava, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Tematski broj “Pravo i sloboda“, vol.57, broj 9, Tom II, Beograd, 2008 godine, str.805-817.
 • Korupcija u zatvorima i aktivnisti na njenom sprečavanju, Udruženje sudija u Federaciji Bosne iHercegovine, VIII savetovanje iz krivične oblasti ‘’Organizovani kriminal, korupcija i zakonodavstvo Bosne i Hercegovine (BiH)’’, Neum, Pravo i pravda, Časopis za pravnu teoriju i praksu, godina VIII, broj 1, Sarajevo, 2009 godine, str. 229-246.
 • Pojavni oblici korupcije u Ustanovama za izvršenje zavodskih sankcija, Udruženje za međunarodno krivično pravo, Međunarodni naučni skup, “Korupcija i ljudske slobode“, Tara, Srbija, 2009 godine, str. 686-699.
 • Uticaj socijalnih i ličnih faktora na pojavu delikvencije, Udruženje pravnika Srbije, Kopaonička škola prirodnog prava, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Tematski broj “Pravo i vreme“, broj 10 Tom II, Beograd, 2009 godine, str.735-748.
 • Strategija menadžmenta zatvora u borbi protiv korupcije, , III Međunarodna naučno-stručna konferencija, “Korupcija i pranje novca (uzroci, otkrivanje, prevencija)“, Zbornik radova, Internacionalna asocijacija kriminalista, Sarajevo, Bosna I Hercegovina, 2009 godine, str. 29-38.
 • Upravljanje promenama izazvanih uticajem društveno-ekonomske tranzicije na porodicu i pojedinca, USSE Fakultet za pravne i poslovne studije, Naučni skup ‘’Pojedinac, porodica i preduzeće u uslovima društveno-ekonomske krize’’, zbornik radova, Novi Sad, 2009 godine, str. 414-429.
 • Primena menadžmenta ljudskih resursa u radu sa osuđenim licima, Univerzitet Sinergija, VI Naučni skup Sinergija 2010, Zbornik radova, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, 2010, str.372-381.
 • Tretman lica osuđenih za organizovani kriminal, IX Savetovanje iz krivične oblasti, “Organizovani kriminal, kriminal visoke tehnologije: iskustva iz prakse“, Neum, Udruženje sudija u federaciji Bosne i Hercegovine, Pravo i pravda, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Godina IX, broj 1, Sarajevo, 2010, str.327-342.
 • Resocijalizacija osuđenih lica kao faktor smanjenja kriminala, Časopis “Pravo- teorija i praksa“, Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, 2011, vol. 28, br. 4-6, str. 51-65.
 • Unapređenje tretmana u zatvorskim ustanovama u Republici Srbiji, Udruženje pravnika Republike Srpske, Sedmo savetovanje ‘’Oktobarski pravnički dani’’ časopis ‘’Pravna reč’’ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, oktobar 2010,str.367-383.
 • Saradnja ustanova za izvršenje krivičnih sankcija sa drugim državnim organima u suprostavljanju kriminalitetu, Internacionalna asocijacija kriminalista, IV Međunarodna naučno-stručna konferencija, “ Međunarodna i nacionalna saradnja i koordinacija u suprostavljanju kriminalitetu“, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2010, str.619-632.
 • Mogućnost primene Evropskih zatvorskih pravila u zatvorima na području Republike Srbije, USSE Fakultet za pravne i poslovne studije, Međunarodni naučni skup ‘’Društveni izazovi i evropske integracije-Srbija i uporedna iskustva’’ Novi Sad, novembar 2010.
 • Mogućnosti unapređenja rada Ustanova za izvršenje krivičnih sankcija Republike Srbije, Udruženje pravnika Srbije, Kopaonička škola prirodnog prava, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Tematski broj “Pravo i prostor-harmonizacija i pravo na razliku“, Beograd, 2010 godine.
 • Bezbjednost ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, V Naučni skup, „Dani bezbjednosti“ na temu „Razvoj Sistema bezbjednosti i zaštitu korporacija“ Zbornik radova, Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, Banja Luka,Bosna i Hercegovina, 2011, str. 271-281.
 • Preduslovi za uspešnu resocijalizaciju lica osuđenih za organizovani kriminal, X Savetovanje iz krivično-pravne oblasti, „Aktuelnosti krivčnog zakonodavstva u BiH-legislativa i praksa sa posebnim osvrtom na organizovani kriminal i korupciju“, Neum, Časopis za pravnu teoriju i praksu „Pravo i pravda“, Godina X, broj 1, Sarajevo,BiH, 2011, str. 407-425.
 • Pronalazenje i fiksiranje vidljivih i nevidljivih tragova papilarnih linija u zatvorskim uslovima, V Medjunarodna naucno-strucna konferencija, Zbornik radova“Kriminalisticko-forenzicka istrazivanja” Volumen4, broj 1, ISBN 978-99955-691-1-2,Internacionalna asocijacija kriminalista, Banja Luka,14-15 oktobar, 2011, str. 161-175.
 • Primena Evropskih zatvorskih pravila tokom izdržavanja kazne zatvora, XI Savetovanje iz krivične oblasti, “Izazovi Evropskog krivičnog prava-obaveze države u oblasti krivičnog zakonodavstva“, Neum, Udruženje sudija u federaciji BiH, Pravo i pravda, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Godina XI, broj 1, Sarajevo,BiH, 2012, str.655-671.
 • Uloga menadžmenta ljudskih resursa u sportskim organizacijama, VIII Međunarodna stručna konferencija ,,Menadžment u sportu,, Beograd, 2012 godine.
 • Uticaj tranzicije na pojavu korupcije u zatvorskim uslovima, I Konferencija sa međunarodnim učešćem o korupciji, Sveučilište/Univerzitet ,,Vitez,, Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka, Vitez,Bosna i Hercegovina, 2013 godine.
 • Uticaj društveno-ekonomske tranzicije na delinkventne pojave u porodici, Međunarodna konferencija ,,Bezbedne majke i deca, Novi Sad, 2013.
 • Prikupljanje dokaza u zatvorskim uslovima, Internacionalna asocijacija kriminalista, VII Međunarodo naučno-stručna konferencija ,,Kriminalistički i krivičnoprocesni aspekti dokaza i dokazivanja,, , Sarajevo, BiH, oktobar 2013 godine.
 • Maloletnička delikvencija u Republici Srbiji-stanje i perspektive (socijalni uzroci, kaznena politika, resocijalizacija i razlozi za recidiv); VII Stručno savetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini ,,Pravda za svako dete,, Predavanje za potrebe specijalističke obuke sudija i tužilaca Prema zakonu o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine,UNICEF i OSCE, Neum 17-19.09.2014 godine.
 • Institucionalna resocijalizacija osuđenih za privredni kriminal, XIV Međunarodni naučni skup,,Privredni kriminalitet i savremeno poslovanje (Forenzika, krivično pravo i penologija),, Sinergija, Bijeljina, 2014,
 • Program postupanja prema osuđenim licima u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, IX Mešunarodna stručna konferencija, “Pravni aspekti odnosa između država zapadnog Balkana”, Internacionalna asocijacija kriminalista, Banja Luka, 2014.
 • Aktuelni oblici organizovanog kriminala u Republici Srbiji, XIV Međunarodni naučni skup iz krivično pravne oblasti ,,Procesuiranje organizovanog kriminala i korupcije, položaj pravosuđa u drustvu,, Neum, Udruženje sudija u federaciji Bosne i Hercegovine, Pravo i pravda, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Godina XIV, broj 1, Sarajevo, 2015.
 • Primena programa postupanja prema osuđenim licima u svrhu njihove resocijalizacije i smanjenja kriminala, X Međunarodna stručna konferencija, Internacionalna asocijacija kriminalista, Banja Luka, 2015.
 • Karakteristike i elementi savremenog terorizma, XV Međunarodni naučni skup iz krivično pravne oblasti, Neum, Udruženje sudija u federaciji Bosne i Hercegovine, Pravo i pravda, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Godina XV, broj 1, ISSN 1512-8571, Sarajevo, 2016.
 • Factors determing resocialization of convicts as the members of jeopardized social groups and their social inclusion ISSN 2536-5398 ISSN 2536-5401 *online( ISBN 978-9940-569-18-1 Budva Montenegro 31.3 -2.4.2018. Sport Mont organized UCG – University of Montenegro Podgorica, 2017.
 • Stav o vrednosti tretmana osuđenih lica tokom izdržavanja zatvorske kazne, V Naučno-stručni skup ,,Penološki forum,, Udruženje penologa regije Bijeljina, Bijeljina, novembar 2017.
 • Prof.dr Aco Bobic Prof.dr Svetlana Mihic23rd International Safe Communities Conference Safe Communities are an Essential Need for a Modern-Day Society Book of Abstracts ISBN 978-86- 87497-03- 0 CIP – Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 352.07:614.8(082)(048.3) 614.8.084-053.2(082)(048.3) COBISS.SR-ID 317302279 Security and protection of family violence pp 67, 2017.
 • Prava osudjenih lica za vreme izdrzavanja kazne zatvora, , XVII Međunarodni naučni skup iz krivično pravne oblasti, Neum, Udruženje sudija u federaciji Bosne i Hercegovine, Pravo i pravda, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Godina XVII, broj 1, ISSN 1512-8571, Sarajevo, 2018.
 • Economic Justification of the Introduction of Alternative Criminal Sanctions into the System of Execution of Criminal Sanctions of the Republic of Serbia, 9. Međunarodna konferencija „Economics and Management-Based on New Technologies“(EMoNT-2019), Vrnjačka Banja.
 • Aktuelni oblici porodičnog nasilja u Republici Srbiji, IX International Conference on Social and Technological Development, 2020. ISSN 2637-3298 Trebinje, 2020.
 • Ekonomski aspekti radnog angažovanja i stručnog osposobljavanja osuđenih lica za vreme izdržavanja kazne zatvora, Nezavisni univerzitet Banja Luka, naučno-stručni časopis ,,Svarog“ Banja Luka,2020, ISSN 1986-8588 UDK 3+5
 • Aktivnosti Službe za obezbeđenje u sprečavanju širenja korona virusa u penalnim uslovima, MPK,1. stručni skup „Upravljanje složenim finansijsko-poslovnim aktivnostima u bezbednosnim i uslužnim delatnostima u ambijentu pandemije korona virusa“, ISBN 978-86-900221-5-1, Novi Sad,2020.
 • Utivaj pandemije Covid-19 na rad privrednih jedinica u penalnim ustanovama, International Conference Economic aspects of the pandemic COVID-19: How to survive today and manage for tomorrow, Univerzitet Educons, Sr. Kamenica, 2020, ISBN 978-86-6229-022-9,
 • Resocijalizacija i preduzetnička inicijativa radno angažovanih osuđenika penalnih ustanova u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, casopis Poslovna ekonomija, Univerzitet Educons – Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, ISSN 1820-6859, e ISSN 1821-1798
 • Suzbijanje krivicnih dela trgovine narkoticima na podrucju Republike Srbije, XIX Međunarodni naučni skup iz krivično pravne oblasti, Neum, Udruženje sudija/sudaca u federaciji Bosne i Hercegovine, Pravo i pravda, Časopis za pravnu teoriju i praksu, Godina XIX, broj 1, ISSN 1512-8571, Sarajevo, 2020 i 2021.
 • Geopolitika, globalizacija i bezbjednost, časopis STED, zbornik radova X International conference on social and technological development, University PIM, Banja Luka, 2021, ISSN 2637-3298
 • Siromaštvo i bezbjednost, „Bezbjednost-policija-građani”, Časopis Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banja Luka, Godina XVII, br. 2/21 ISSN: 1840-0698, УДК: 351.74.
 • Prisoners’ Perception of Treatment: A Study in Serbian Prisons, Review of criminalistic and criminology, Slovenija, 2022.
 • Stav o vrednosti tretmana osuđenika u penalnim ustanovama na području AP Vojvodine: analiza podataka, izazovi i preporuke, CIVITAS, 2022, Novi Sad, SR-ID 261516807, ISSN 2217-4958, ISSN 2466-5363
 • Primena alternativnih krivicnih sankcia u sistemu izvrsenja krivicnih sankcija republike Srbije, časopis STED, zbornik radova XI International conference on social and technological development, University PIM, Banja Luka, 2022, ISSN 2637-3298
 • Uticaj arhitektonske vizualizacije različitih stilova nameštaja u enterijeru na odabir ponuđenih rendera, časopis STED, zbornik radova XI International conference on social and technological development, University PIM, Banja Luka, 2022, ISSN 2637-3298
 • LGBT in Bosbia and Herzegovina – criminal aspect in discovering and proving felonies,I International Conference on Advances in Science and Technology, Herceg Novi, 2022.
 • Tretman osuđenih lica u penalnim ustanovama Republike Srpske, Naučni skup ,,Balkan na Jahorini,, ,,Stanje i perspektive održivog života i rada ljudi na Zapadnom Balkanu “, Zbornik radova, ISSN 2381-0667, Jahorina, 2022.
 • Activities of the management of penal institutions in the treatment of convicted persons through work engagement, II International Conference on Advances in Science and Technology, Herceg Novi, 2023.
 • Security challenges and threats in the local community- case study of the municipality of Foca, časopis STED, zbornik radova XII International conference on social and technological development, University PIM, Banja Luka, 2023, ISSN 2637-3298.
 • Policija u funkciji bezbjednosti na nivou lokalne zajednice-studija slucaja grad Zvornik, II Naučni skup „Balkan na Jahorini 2023“, Razvojne perspektive zapadnog Balkana, Jahorina, 2023, ISBN 978-99976-971-7-2, COBISS.RS-ID 139080193.
 • Početak milenijuma i urušavanje sistema kolektivne bezbednosti, Naučna konferencija “ Bezbjednosni izazovi, rizici i prijetnje u procesu nastajanja novog svjetskog poretka” , NUBL,Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, 2023.

BIOGRAFIJA

Uskoro…